Obchodní podmínky

 1. Úvodní ustanovení
 2. Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ust. § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (tento předpis dále jen jako „občanský zákoník“) smluvní vztahy mezi společností Prague TeleTRADE s.r.o., IČ 289 58 497, sídlem Karlovo náměstí 2097/10, Praha – Nové Město, PSČ 120 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 155876, tel.: +420 222 317 632, e-mail: info@studuj-burzu.cz (společnost Prague TeleTRADE s.r.o. dále jen jako „Společnost“) a třetími osobami (tyto osoby dále jen jako „Zájemci“) při uzavírání smluv, jejichž předmětem je koupě zboží Společnosti (zejm. odborných publikací) a/nebo poskytnutí služby ze strany Společnosti (zejm. účast Zájemců na odborných školeních či kurzech pořádaných Společností, tyto služby dále jen jako „Semináře“) prostřednictvím webových stránek http://studuj-burzu.cz/ (tyto webové stránky dále jen jako „Web“).
 3. Od těchto obchodních podmínek je možné se odchýlit ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 4. V otázkách neupravených příslušnou smlouvou ani těmito obchodními podmínkami se právní vztah mezi Společností a Zájemcem řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem.
 5. Zájemce bere na vědomí, že:
  1. koupí zboží nabízeného Společností nevznikají Zájemci žádná práva na používání registrovaných značek, ochranných známek, obchodních názvů, firemních log atp. Společnosti ani smluvních partnerů Společnosti či výrobců zboží, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou výslovně písemně sjednáno jinak,
  2. nevyplývá-li z povahy zboží něco jiného, jedná se o produkt duševního vlastnictví Společnosti. Jakékoliv šíření nebo poskytování zboží či informací v něm uvedených třetím osobám bez souhlasu autora či Společnosti je výslovně zakázáno,
  3. veškeré informace obsažené ve zboží a/nebo sdělení na Seminářích, jsou pouze doporučeními a vyjádřením subjektivního názoru autora, lektora či Společnosti k příslušné tématice. Jakékoliv použití těchto informací, stejně jako veškeré úspěchy či neúspěchy z použití těchto informací vyplývající, jsou založeny na rozhodnutích a jednání samotného Zájemce. Autor, lektor ani Společnosti nenesou za takové jednání Zájemce a jeho úspěchy či neúspěchy žádnou odpovědnost.
  4. Sdělení před uzavřením smlouvy
 6. Společnost sděluje, že:
  1. náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora Zájemce, Společnost si neúčtuje žádné další poplatky),
  2. požaduje úhradu ceny před převzetím zboží a/nebo poskytnutím služby, není-li výslovně sjednáno jinak,
  3. neuzavírá smlouvy uzavírané na dobu neurčitou,
  4. uzavírá smlouvy, jejichž předmětem je opakované plnění (zejm. poskytnutí služby spočívající v účasti na sérii Seminářů). V případě uzavření takové smlouvy Společnost sdělí Zájemce před uzavřením takové smlouvy:
   1. údaj o ceně nebo způsobu jejího určení,
   2. údaje o veškerých daních, poplatcích a nákladech na dodání zboží nebo služby,
  5. ceny zboží jsou na Webu uváděny:
   1. včetně/bez DPH,
   2. včetně veškerých poplatků stanovených zákonem,
 • bez nákladů na dodání zboží,
 1. v případě, že Zájemce je spotřebitel, má právo od smlouvy odstoupit za podmínek uvedených dále
 2. smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložena v elektronickém archivu Společnosti. Na žádost a oproti úhradě případných nákladů Společnosti poskytne Zájemci kopii smlouvy/daňového dokladu,
 3. s případnou stížností se může Zájemce obrátit na Společnost, a to na adrese info@studuj-burzu.cz, příp. orgán dohledu nebo státního dozoru, zejména na:
  1. živnostenský úřad,
  2. Českou obchodní inspekci,
 • Úřad pro ochranu osobních údajů,
 1. Společnost není ve vztahu k Zájemci vázána žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 III. Objednávka

 1. Zájemce prohlašuje, že se řádně a v plném rozsahu seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky zboží či služby, a to na adrese http://studuj-burzu.cz/osobni-vyuka/.
 2. Zájemce objednává zboží či službu vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky http://studuj-burzu.cz/osobni-vyuka/.
 3. Zájemce je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit.
 4. Odeslaná objednávka je právně závazná. Přijetím objednávky ze strany Společnosti vznikají Zájemci a Společnosti vzájemná práva a povinnosti, tj. Společnost se zejm. zavazuje poskytnout Zájemci zboží a/nebo službu a Zájemce se zavazuje uhradit za zboží a/nebo službu sjednanou cenu.
 5. Zájemce odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
 6. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi Zájemcem a Společností na základě objednávky Zájemce. 
 1. Cena, daňový doklad
 2. Ve shrnutí objednávky a na webové adrese http://studuj-burzu.cz/osobni-vyuka/ Zájemce nalezne konečnou cenu vč. DPH.
 3. Společnost vystaví Zájemci daňový doklad – fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení zboží a/nebo objednání služby.  
 1. Způsob a forma platby
 2. Cena zboží a/nebo služby se hradí bankovním převodem na účet Společnosti č. ú. 2127275369/0800, variabilní symbol: telefonní číslo uvedené při registraci, zpráva pro příjemce/detail platby: Jméno a příjmení + typ kurzu)
 3. Cena se hradí jednorázově, platba prostřednictvím splátek není možná. 
 1. Odstoupení od smlouvy
 2. Odstoupit od smlouvy, jejímž prostřednictvím došlo k objednání služby (zejm. účasti na Semináři), lze nejpozději tři dny přede dnem, ve kterém Společnost zahájí poskytování služby (= den konání prvního Semináře).
 3. Odstoupit od smlouvy, jejímž prostřednictvím došlo k objednání zboží (zejm. odborných publikací), lze nejpozději lhůtě čtrnácti dnů. Tato lhůta běží:
  1. v případě kupní smlouvy ode dne převzetí zboží,
  2. v případě smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží,
  3. v případě smlouvy, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.
 4. Odstoupení musí být písemné a v případě smlouvy, jejímž prostřednictvím došlo k objednání služby, musí být doručeno Společnosti ve lhůtě pro odstoupení. K odstoupení je možno použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.
 5. V případě odstoupení je Zájemce povinen zaslat nebo předat Společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od Společnosti obdržel, a to na své náklady.
 6. Zboží musí být vráceno úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém Zájemce zboží převzal.
 7. Zájemce odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
 8. Společnost vrátí Zájemce bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijala (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Zájemcem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený Společností), stejným způsobem.
 9. Společnost není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než jí Zájemce zboží předá nebo prokáže, že zboží Společnosti odeslal.
 10. Zájemce bere na vědomí, že jsou-li se zbožím poskytovány jakékoliv dárky nebo jiné výhody (zejm. slevy na jiné zboží a/nebo služby), je takové ujednání uzavřeno s podmínkou, že dojde-li k využití práva Zájemce odstoupit od smlouvy, takové ujednání pozbývá účinnosti a Zájemce je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit/kompenzovat i s ním související poskytnuté plnění (zejm. vrátit dárky nebo doplatit rozdíl v ceně jiného zboží a/nebo služby, na které byla poskytnuta sleva). V případě, že k vrácení dárků/doplacení slev nedojde, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení na straně Zájemce. 

VII. Reklamace

 1. V případě reklamace zboží a/nebo služeb kontaktujte Společnost prostřednictvím emailu info@studuj-burzu.cznebo telefonicky na čísle +420 222 317 632. 

VIII. Ochrana údajů

 1. Společnost prohlašuje, že veškeré osobní údaje Zájemce jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy se Zájemce a marketingových akcí Společnosti a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou užití nezbytného pro distribuci či platební styk týkající se objednaného plnění (sdělení jména a adresy dodání).
 2. Společnost postupuje za všech okolností tak, aby Zájemce neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů.
 3. Osobní údaje, které jsou Zájemce poskytnuty dobrovolně Společnosti za účelem splnění objednávky a marketingových akcí Společnosti, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění.
 4. Zájemce poskytuje Společnosti svůj souhlas ke shromažďování a zpracování svých osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané smlouvy a využití pro marketingové účely Společnosti (zejm. pro zasílání obchodních sdělení, telemarketing, SMS), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu info@studuj-burzu.cz.
 5. Zájemce bere na vědomí, že je povinen veškeré údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Společnost o změně v těchto údajích.
 6. Zpracováním osobních údajů může Společnost pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje Zájemce bez předchozího souhlasu Zájemce předávány třetím osobám.
 7. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 8. Zájemce potvrzuje, že jím poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 9. V případě, že by se Zájemce domníval, že Společnost nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života zájemce nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  1. požádat Společnost nebo zpracovatele o vysvětlení,
  2. požadovat, aby Společnost nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
 10. Zájemce souhlasí s/se:
  1. zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Společnost na elektronickou adresu Zájemce,
  2. zasíláním obchodních sdělení Společnosti na elektronickou adresu Zájemce,
  3. ukládáním tzv. cookies na počítači Zájemce. V případě, že je nákup možné provést a závazky Společnosti ze smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Zájemce, může Zájemce souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat. 
 1. Závěrečná ustanovení
 1. Mimosoudní řešení sporů zejm. prostřednictvím mediace či arbitráže (rozhodčího řízení); řešení sporů uvedeným způsobem je založeno na dobrovolné účasti obou stran, objektivitě a nestrannosti řízení.
 2. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 15. 9. 2016. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek http://studuj-burzu.cz/popřípadě dalšími informačními kanály, zpravidla emailem. Společnost si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách http://studuj-burzu.cz/ a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí verzí obchodních podmínek aktuální k okamžiku přijetí objednávky Společností.